1) CHÍNH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG KHOÁ HỌC

Chính sách này chỉ áp dụng cho học viên đã đóng học phí đủ cho khóa học đã đăng ký. Không áp dụng cho học viên chỉ đóng cọc, học viên thay thế.


Học viên có thể  chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất nếu Bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được và xác nhận Email yêu cầu chuyển nhượng trong khoảng thời gian như sau:

 1. Yêu cầu chuyển nhượng gửi 07 (bảy) ngày trước khi diễn ra lớp học không tính phí chuyển nhượng.
 2. Yêu cầu chuyển nhượng gửi trong vòng 06 (sáu) ngày trước khi diễn ra lớp học sẽ tính thêm 20% phí chuyển nhượng.
 3. Nếu lớp học đã bắt đầu, học viên không thể dời/ huỷ/ chuyển nhượng lớp học.
 4. Người được chuyển nhượng cần đảm bảo đồng ý tham gia lớp học, cung cấp đủ thông tin học viên và đạt yêu cầu đầu vào của khóa học.

* Học viên phải gửi email yêu cầu dời lịch học đến email: skillsbridge@thaivanlinh.com hoặc số điện thoại Hotline 090.233.5354 để hỗ trợ dời lịch học qua khóa học phù hợp.


2) CHÍNH SÁCH DỜI LỚP HỌC

Chính sách này chỉ áp dụng cho học viên đã đóng học phí đủ cho khóa học đã đăng ký. Không áp dụng cho học viên chỉ đóng cọc, học viên thay thế.


Học viên có thể dời lịch học 01 (một) lần duy nhất nếu Bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được và xác nhận Email yêu cầu dời lịch học trong khoảng thời gian như sau:

 1. Yêu cầu dời lịch học gửi 07 (bảy) ngày trước khi diễn ra lớp học sẽ tính thêm 20% phí dời lịch.
 2. Yêu cầu dời lịch học gửi 4-6 (bốn đến sáu) ngày trước khi diễn ra lớp học sẽ tính thêm 50% phí dời lịch.
 3. Yêu cầu dời lịch học gửi trong vòng 03 (ba) ngày trước khi diễn ra lớp học sẽ tính thêm 80% phí dời lịch.
 4. Nếu lớp học đã bắt đầu, học viên không thể dời/ huỷ/ chuyển nhượng lớp học.
 5. Học viên được dời lịch qua khóa học với nội dung hoặc mức học phí tương tự với khóa học hiện tại diễn ra trong vòng 03 tháng kể từ ngày gửi email yêu cầu dời lịch. Mức phí dời lịch tính tỷ lệ trên mức phí học viên đã đóng.

* Học viên phải gửi email yêu cầu dời lịch học đến email: skillsbridge@thaivanlinh.com hoặc số điện thoại Hotline 090.233.5354 để hỗ trợ dời lịch học qua khóa học phù hợp.


3) CHÍNH SÁCH HỦY HOÀN

Chính sách này chỉ áp dụng cho học viên đã đóng học phí đủ cho khóa học đã đăng ký. Không áp dụng cho học viên chỉ đóng cọc, học viên thay thế.


Học viên có thể nhận được một phần học phí nếu Bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được và xác nhận Email yêu cầu hoàn tiền trong khoảng thời gian như sau:

 1. Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trước 07 (bảy) ngày trước khi lớp học khai giảng. Học viên sẽ được hoàn lại 50% học phí.
 2. Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trong vòng 4-6 (bốn đến sáu) ngày trước khi lớp học khai giảng. Học viên sẽ được hoàn lại 20% học phí.
 3. Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trong vòng 03 (ba) ngày trước khi lớp học khai giảng. Học viên sẽ không được hoàn học phí, chỉ có thể áp dụng chính sách chuyển nhượng hoặc dời lịch học.
 4. Nếu lớp học đã bắt đầu, học viên không thể huỷ tham gia / chuyển nhượng / hoãn lớp học.
 5. Việc hoàn tiền diễn ra trong vòng 14 ngày sau khi Bộ phận chăm sóc khách hàng nhận đủ thông tin: email yêu cầu, email duyệt yêu cầu, thông tin tài khoản nhận học phí hoàn lại.

 

* Học viên phải gửi email yêu cầu huỷ không tham gia lớp học và hoàn học phí đến email: skillsbridge@thaivanlinh.com. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thẩm định thông tin và phản hồi trong vòng 01 ngày. 


** Ngày làm việc: Giờ hành chính (8h - 18h), từ thứ 2 đến thứ 6.